SIA “CIKĀDE ML”, registrācijas numurs: 41203063705, juridiskā adrese: Mucenieku iela 30-37, Kuldīga, LV-3301 (turpmāk – Uzņēmums) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Tādēļ esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Uzņēmums ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu. Lai  identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam klientu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju. Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus mēs nododam pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Pastāvīgo klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

1)sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Jūsu vārdu, personas personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) mūsu tīmekļa vietnē vai citā vietā (piemēram, veikalā);
2)no klienta konta tīmekļa vietnē cikade.lv vai izmantojot sīkdatnes (cookies);
3)veicot pirkumus vai noformējot pasūtījumus, Uzņēmuma veikalos vai tīmekļa veikalā, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot trūkstošās ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu (Uzņēmums var pieprasīt brīvprātīgu personas datu vai personiskās informācijas sniegšanu dažās tīmekļa vietnes lapās. Nepieciešamie personas dati var būt Jūsu vārds, pasta indekss, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas);

2. Citu ziņu ieguve

Veicam arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt.

Turklāt mēs varam ievākt arī vispārīgas ziņas par klientu darbību mūsu veikalos un tīmekļa vietnē. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu klientiem sniegt informāciju par to, kādas preces, pakalpojumi un sadaļas piesaista vislielāko interesi. Vispārīgās ziņas šajā Privātuma politikā tiek izmantotas kā anonīmas ziņas.

3. Iegūto klienta personas datu izmantošana

Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt Uzņēmuma klientus par gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem. Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vai informāciju par viņus, iespējams, interesējošām precēm saņemt nevēlas, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta. Iegūtos personas datus izmantojam, arī veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi.

Labākai klientu apkalpošanai Uzņēmums informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus Uzņēmumam un kuras saista līgums par konfidenciālas informācijas neizpaušanu. Par trešajām personām ir uzskatāmi, piemēram, mūsu sadarbības partneri, kuru pienākums ir tīmeklī nopirkto preču piegāde.

4. Personas datu nodošana uz ārvalstīm

Uzņēmums darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tad, ja klienta personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība.

Uzņēmums apņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

– klients tam ir piekritis;
– personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu ar klientu jau noslēgto līgumu;
– personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu klienta interesēs jau noslēgtu līgumu;
– personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

5. Iegūto klienta personas datu izmainīšana

Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt mūsu tīmekļa vietnē cikade.lv, sadaļā “Mans konts.

Uzņēmums apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.

Ja mainās elektroniskā pasta adrese (kas tiek izmantota kā klienta pazīme autorizācijai Uzņēmuma tīmekļa vietnē), lūdzam mūs par to informēt, jo klients to nevar mainīt pats.

6. Klienta personas datu aizsardzība

Uzņēmums veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

7. Piekļuve klientu personas datiem

Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

– kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
– kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
– informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

8. Drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Uzņēmuma tīmekļa veikala apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

9. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi veikals@cikade.lv.